Programy pre farské úrady

Účty

verzia  2021.03

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrika

verzia  2020.08

 

 

 

 

 

Ak v programe zistíte chybu, máte nejasnosti  alebo máte pripomienky či návrhy,
použite online formulár
na nahlásenie chýb,
alebo napíšte na adresu: 
matrika@fara.sk
alebo volajte:   0911 659137  (J.H.)

Zaregistrujte sa, aby sme Vás mohli pravidelne informovať o aktualizáciách.

Nahlásenie chýb (on-line)

TeamViewer (slovenský)  –  pre prípad priamej pomoci si stiahnite tento program (vzdialený prístup k Vášmu počítaču)

 

 

 

  Program   ÚČTY 2008

Peňažný denník pre farnosti platný od 1.1.2008

(Pozn.: Verzia programu vo Vašom počítači je zobrazená po spustení programu v ľavom hornom rohu otvorenej obrazovky – napr. Účty 2010.01)

 

 

 

 

 

Aktualizácia programu:
(Ak máte v počítači nižšiu verziu, ako sa tu ponúka.)

verzia 2021.03

[zip

(1,0 MB)

Návod na aktualizáciu
(odporúča sa pozorne prečítať)

 

 

 

 

Inštalačný program:

(Inštalujte len vtedy, ak začínate s programom pracovať alebo pri prenose na nový počítač.)

verzia 2009.04

[exe]

(11,4 MB)

Návod na inštaláciu
Po úspešnej inštalácii preveďte aktualizáciu na vyššiu verziu!

 

 

 

 

 

Postup pri prenose programu na iný počítač

 

 

 

 

Postup pri použití programu pre viac farností na tom istom počítači

 

 

Významnejšie zmeny a vylepšenia v novších verziách:   (Prvá publikovaná verzia programu:  2008.04)

 

 

2008.10

možnosť pridávania a editácie pokladní a účtov

 

 

možnosť pridávania a editácie stĺpcov

 

 

pridané zbierky na odoslanie a odoslané zbierky v jednotlivom členení (potrebné pre koncoročný výkaz)

 

 

aktuálne zostatky jednotlivých pokladní a účtov

 

 

nové tlačové zostavy

 

2008.11

pokladničný doklad – možnosť tlače pre každú pokladňu zvlášť

 

 

pokladničný doklad – duálne zobrazenie

 

2008.21

tlačivá: výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch, ročný výkaz

 

 

pridávanie a odoberanie stĺpcov a pokladní/účtov

 

 

konečné zostatky na zostavách peňažný denník a súhrn pokladní – aj v eurách

 

2009.05

možnosť úpravy zobrazovania stĺpcov na obrazovke a v peňažnom denníku

 

2009.06

možnosť tlače jednotlivého stĺpca a jednotlivého účtu

 

2010.01

Web – aktualizácia programu (v menu Pomoc)

 

2010.05

správne účtuje výdavok peň. prostriedkov na stranu príjmu v priebežných položkách a naopak

 

2011.08

výkaz o majetku a záväzkoch – automatické dosadenie peňažných hodnôt z denníka

 

2011.10

pri oprave záznamu automaticky dosadzuje zmenené hodnoty; ponechaná aj možnosť „ručnej“ opravy

 

2011.11

možnosť výberu ponúkaného dátumu pri novom zázname

 

2011.12

v menu Pomoc doplnený a upravený Index pohybov, Napíšte nám a Cesta k programu

 

 

vizuálna zmena dolného menu

 

2011.13

okno Novinky a vylepšenia  pri spustení novej verzie; taktiež doplnené v menu Pomoc

 

2011.14

ukončenie programu aj cez skratku Ctrl+Q

 

 

rozbaľovacie políčka pre Popis účtovnej operácie a od koho/komu

 

2011.15

možnosť nastavenia klávesy F11 a F12 pre rýchlu voľbu textu

 

 

klávesa F9 dosadí číselnú hodnotu z kalkulačky

 

2012.01

možnosť zoradenia záznamov podľa dátumu alebo podľa poradového čísla, prečíslovanie

 

2012.07

možnosť nezvyšovať automaticky číslo dokladu pri bankových operáciách

 

2014.01

pomôcka k daňovému priznaniu za rok 2013,  Účtovná závierka 2013 (príloha k daňovému priznaniu)

 

 

pomocné linky v menu Pomoc; registrácia

 

2014.04

oprava v pomôcke a závierke (zaplatená daň)

 

2014.06

v menu Tlač možnosť nastavenia tlače – pri použití programu v oper. systéme Linux (Ubuntu) použite voľbu 2 alebo 4

 

2015.01

pomôcky k daňovému priznaniu za rok 2014

 

2016.02

pomôcky k daňovému priznaniu za rok 2015

 

2016.03

pomôcka pre postup pri začiatku účtovania uprostred roka

 

2016.04

jednoduchšie editovanie zbierok na odoslanie

 

2016.05

číslo účtu v tvare IBAN (pokladne a účty, ročný výkaz)

 

2017.01

pomôcky k daňovému priznaniu za rok 2016

 

 

možnosť vytvorenia nového záznamu skopírovaním aktuálneho záznamu

 

 

číslovanie dokladov nastaviteľné pri každom účte zvlášť
viacero možností číslovania dokladov

 

2020.01

pomôcky k daňovému priznaniu za rok 2019

 

2020.02

nové ponuky v menu Tlač

 

2021.01

pomôcky k daňovému priznaniu za rok 2020

 

 

 

 

 

 

 

  Program  MATRIKA

(Pozn.: Verzia programu vo Vašom počítači je zobrazená po spustení programu v ľavom hornom rohu otvorenej obrazovky – napr.:  Matrika 2010.01)

Aktualizácia programu:
(Ak máte v počítači nižšiu verziu, ako sa tu ponúka.)

verzia 2020.08

[zip]

(9,4 MB)

Návod na aktualizáciu
(odporúča sa pozorne prečítať)

 

 

 

 

 

Inštalačný program:
(Inštalujte len vtedy, ak začínate s programom pracovať alebo pri prenose na nový počítač.)

verzia 2008.02

[zip]

(7,9 MB)

Návod na inštaláciu
Po úspešnej inštalácii preveďte aktualizáciu na vyššiu verziu.

 

 

 

 

 

Knižnice  VFP6

DLL

[zip]

(2,7 MB)

Rozbaľte do adresára s programom Matrika, ak program nefunguje správne (napr. v prostredí Windows7, Vista a pod.)

 

 

 

 

 

Postup pri prenose programu na iný počítač

 

 

 

 

Postup pri použití programu pre viac farností na tom istom počítači

 

 

Významnejšie zmeny v novších verziách:

 

 

2005.05

v aplikáciách Prvoprijímajúci a Birmovanci je možnosť tlačiť oznámenia pre farnosti aj na formát A4

 

 

v aplikáciách Snúbenci a Sobášna matrika pribudlo políčko Miesto sobáša

 

2005.07

v aplikácii Krstenci pribudol formulár Záznam o nahlásení krstu

 

2005.11

v aplikácii Snúbenci možno usporiadať snúbencov podľa dátumu sobáša

 

2006.02

v aplikácii Krstenci možnosť usporiadania podľa dátumu krstu

 

 

v aplikácii Pohrebná matrika nové možnosti zápisu príbuzných

 

2006.10

pri prenose z Krstencov do Krstnej matriky zohľadňuje aj prípadný vpísaný záznam z iného ročníka

 

 

v Pohrebnej matrike možnosť zadať nový údaj aj za aktuálnym, nielen za posledným

 

 

titulné strany pri kópiách matrík

 

 

nové formuláre: sobášna zápisnica (zatiaľ 1. strana), svedectvo o krste

 

 

KrstencochPrvoprijímajúcich rozlíšenie matričných a pracovných poznámok

 

2007.04

opravy a drobné úpravy

 

2007.06

v aplikácii Prvoprijímajúci je možné tlačiť zostavu Zoznam prvoprijímajúcich podľa pokynov ACEN 3/2007

 

 

možnosť nastavenia tlače priamo v aplikáciách

 

2007.07

pri tlači Zoznamu prvoprijímajúcich je možný výber tlače: 10 alebo 15 alebo 20 záznamov na formát A4

 

2008.01

v aplikácii Pohrebná matrika pri opisoch matrík upravený formulár, doplnené miesto úmrtia

 

2008.02

pri nastaveniach tlače nová možnosť výberu: „náhľad + nastavenia tlače“ (najskôr ponúkne náhľad, potom aj nastavenia tlače, t.zn. výber a nastavenie tlačiarne, výber strán, počet kópii ap.)

 

2012.03

zväčšená obrazovka

 

 

zmenená základná obrazovka, iný spôsob Nastavení

 

 

zmenená obrazovka Krstná matrika, iný spôsob pohybu ( postupne budú upravené obrazovky vo všetkých aplikáciách)

 

 

pridaná aplikácia Poštová kniha na spravovanie došlej a odoslanej pošty, s prepojením na matričné aplikácie

 

 

zväčšené polia v databázach, následne v tlačových zostavách

 

 

možnosť tlače Indexu pokrstených v Krstnej matrike

 

2012.06

odstránené chyby

 

2017.01

databázy prekonvertované na kódovú stránku 1250

 

 

možnosť exportu jednotlivých tabuliek v každej aplikácii do súboru XLS (v adresári Exporty)

 

 

nová možnosť: aplikácia Snúbenci2

 

 

nová sobášna zápisnica: Protokol

 

 

tlačivá Krstný, Sobášny, Birmovný, Úmrtný list – spracované podľa tlačív

 

 

možnosť tlače prázdnych tlačív

 

 

tlač adresy, hlavičky listu

 

 

adresár farností (všetky RKGK farnosti na Slovensku)

 

 

možnosť dopĺňania vlastných adries

 

 

odkazy na doplnenie adries farností, ohlásenie chýb (Google formuláre)

 

 

v Pomôckach v hlavnom menu odkazy na web: tlačivá

 

2107.10

opačné prenesenie údajov zo Sobášnej matriky do Snúbencov (napr. dodatočné netemere)

 

2018.01

Krstný list, Svedectvo, Sobášny list - posunutie a rozšírenie poznámok

 

 

nová aplikácia Matrika prvoprijímajúcich

 

 

exporty: dátum strojový upravuje na použiteľný dátum; premenuje niektoré názvy stĺpcov

 

 

v Krstnej matrike možnosť exportovať aj samotný aktuálny záznam

 

 

Krstenci: nová Žiadosť o krst dieťaťa

 

 

Prvoprijímajúci: upravená Prihláška

 

 

Birmovanci: nová Prihláška

 

 

Sobášna zápisnica, Protokol, žiadosti, prihlášky – pridaná doložka GDPR

 

 

Tlač zmien a doplnených poznámok (hlavné menu) – nový spôsob vytvárania a tlače dávok

 

 

Tlač záznamov do krstnej matriky z Prvoprijímajúcich a Birmovancov – nový spôsob vytvárania a tlače dávok

 

 

v hlavnom menu: Prezeranie zmien, Logy

 

 

Krstenci, Prvoprijímajúci, Birmovanci: doplnený údaj Kontakt

 

2018.03

prenos údajov do Farníci pokrstení inde z ďalších aplikácii

 

 

nové tlačivá v hlavnom menu Servis

 

 

Snúbenci:  možnosť tlače údaja náboženstvo v netemere

 

 

Snúbenci: nové tlačivo Ne temere slovensko-latinské

 

 

opravené chyby v Krstenci a Farníci

 

2018.06

tlačivo Ohlášky – zjednodušený text

 

2019.02

Štatistika – z aplikácie Matrika prvoprijímajúcich

 

2020.03

Krstná matrika – pridané usporiadanie podľa súradníc v matrike

 

2020.04

Krstná matrika – pridané usporiadanie podľa roka a čísla

 

 

Exporty dát upravené aj pre použitie prispôsobených tlačív

 

2020.06

Pohrebná matrika – vyhľadanie relácie v Krstnej matrike

 

Snúbenci1:  možnosť tlače zápisnice – všetky strany naraz

 

2020.08

Snúbenci1:  oprava tlače dátumu svedkov