Programy pre farské úrady


Účty

 

verzia  2017.03

 

 

 

 

Matrika

verzia  2017.16

 

 

 

 

 

 

Ak v programe zistíte chybu, máte nejasnosti                                                                   

alebo máte pripomienky či návrhy,

použite online formulár na nahlásenie chýb,

alebo napíšte na adresu:  matrika@fara.sk

alebo volajte:   0911 659137  (J.H.)

 

Zaregistrujte sa, aby sme Vás mohli pravidelne informovať o aktualizáciách.

 

 

Nahlásenie chýb (on-line)

 

TeamViewer (slovenský)  –  pre prípad priamej pomoci si stiahnite tento program (vzdialený prístup k Vášmu počítaču)

 

 

 

 

Program   ÚČTY 2008

Peňažný denník pre farnosti platný od 1.1.2008

 

(Pozn.: Verzia programu vo Vašom počítači je zobrazená po spustení programu v ľavom hornom rohu otvorenej obrazovky – napr. Účty 2010.01)

 

 

 

Aktualizácia programu:

(k nainštalovanej verzii 2008.10
alebo vyššej)

verzia 2017.03

 

Ak máte v počítači nižšiu verziu, ako je táto, stiahnite si aktualizáciu
(zmeny pozri nižšie)

[zip

(1,0 MB)     

Návod na aktualizáciu
(odporúča sa pozorne prečítať)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inštalačný program:

verzia 2008.04

(aktualizácie k tejto verzii nefungujú, treba nainštalovať vyššiu)

(inštalujte len vtedy, ak začínate s programom pracovať alebo na novom počítači;
ak už je program nainštalovaný, zvoľte aktualizáciu programu)

verzia 2009.04

[exe]

(11,4 MB)

Návod na inštaláciu

 

 

 

(Po úspešnej inštalácii preveďte aktualizáciu na vyššiu verziu!)

 

 

 

 

Postup pri prenose programu na iný počítač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup pri použití programu pre viac farností na tom istom počítači

 

 

Prvá publikovaná verzia: 2008.04

Významnejšie zmeny a vylepšenia v novších verziách:

2008.10

možnosť pridávania a editácie pokladní a účtov

 

možnosť pridávania a editácie stĺpcov

 

pridané zbierky na odoslanie a odoslané zbierky v jednotlivom členení (potrebné pre koncoročný výkaz)

 

 

aktuálne zostatky jednotlivých pokladní a účtov

 

 

nové tlačové zostavy

 

2008.11

pokladničný doklad – možnosť tlače pre každú pokladňu zvlášť

 

 

pokladničný doklad – duálne zobrazenie

 

2008.21

tlačivá: výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch, ročný výkaz

 

 

pridávanie a odoberanie stĺpcov a pokladní/účtov

 

 

konečné zostatky na zostavách peňažný denník a súhrn pokladní – aj v eurách

 

2009.05

možnosť úpravy zobrazovania stĺpcov na obrazovke a v peňažnom denníku

 

2009.06

možnosť tlače jednotlivého stĺpca a jednotlivého účtu

 

2010.01

Web – aktualizácia programu (v menu Pomoc)

 

2010.05

správne účtuje výdavok peň. prostriedkov na stranu príjmu v priebežných položkách a naopak

 

2011.08

výkaz o majetku a záväzkoch – automatické dosadenie peňažných hodnôt z denníka

 

2011.10

pri oprave záznamu automaticky dosadzuje zmenené hodnoty; ponechaná aj možnosť „ručnej“ opravy

 

2011.11

možnosť výberu ponúkaného dátumu pri novom zázname

 

2011.12

v menu Pomoc doplnený a upravený Index pohybov, Napíšte nám a Cesta k programu

 

 

vizuálna zmena dolného menu

 

2011.13

okno Novinky a vylepšenia  pri spustení novej verzie; taktiež doplnené v menu Pomoc

 

2011.14

ukončenie programu aj cez skratku Ctrl+Q

 

 

rozbaľovacie políčka pre Popis účtovnej operácie a od koho/komu

 

2011.15

možnosť nastavenia klávesy F11 a F12 pre rýchlu voľbu textu

 

 

klávesa F9 dosadí číselnú hodnotu z kalkulačky

 

2012.01

možnosť zoradenia záznamov podľa dátumu alebo podľa poradového čísla, prečíslovanie

 

2012.07

možnosť nezvyšovať automaticky číslo dokladu pri bankových operáciách

 

2014.01

pomôcka k daňovému priznaniu za rok 2013,  Účtovná závierka 2013 (príloha k daňovému priznaniu)

 

 

pomocné linky v menu Pomoc; registrácia

 

2014.04

oprava v pomôcke a závierke (zaplatená daň)

 

2014.06

v menu Tlač možnosť nastavenia tlače – pri použití programu v oper. systéme Linux (Ubuntu) použite voľbu 2 alebo 4

 

2015.01

pomôcky k daňovému priznaniu za rok 2014

 

2016.02

pomôcky k daňovému priznaniu za rok 2015

 

2016.03

pomôcka pre postup pri začiatku účtovania uprostred roka

 

2016.04

jednoduchšie editovanie zbierok na odoslanie

 

2016.05

číslo účtu v tvare IBAN (pokladne a účty, ročný výkaz)

 

2017.01

pomôcky k daňovému priznaniu za rok 2016

 

 

možnosť vytvorenia nového záznamu skopírovaním aktuálneho záznamu

 

 

číslovanie dokladov nastaviteľné pri každom účte zvlášť
viacero možností číslovania dokladov

 

2017.02

odstránená chyba

 

 

 

 

 

 

Starý peňažný denník:
(pred rokom 2008)

Inštalačný program:

verzia 2008.01    [exe]    (3,7 MB)

 

 

Ak v programe zistíte chybu, máte nejasnosti                                                                  

alebo máte pripomienky či návrhy,

použite online formulár na nahlásenie chýb,

alebo napíšte na adresu:  matrika@fara.sk

alebo volajte:   0911 659137  (J.H.)

 

                                                                                                                         

 

Program  MATRIKA

(Pozn.: Verzia programu vo Vašom počítači je zobrazená po spustení programu v ľavom hornom rohu otvorenej obrazovky – napr.:  Matrika 2010.01)

 

 

Aktualizácia programu:

 

Ak máte v počítači nižšiu verziu, ako sa  tu ponúka

verzia 2017.16

[zip]

(9,2 MB)

Návod na aktualizáciu

(odporúča sa pozorne prečítať)

 

 

 

 

 

Inštalačný program:

 

(Inštalujte len vtedy, ak začínate s programom pracovať alebo na novom počítači;
ak už je program nainštalovaný, zvoľte aktualizáciu programu.)

verzia 2008.02

[zip]

(7,9 MB)

Návod na inštaláciu

 

Po úspešnej inštalácii preveďte aktualizáciu na vyššiu verziu. (Pozri Aktualizácia.)

 

DLL

[zip]

(2,7 MB)

Knižnice vfp6
(Rozbaľte do adresára s programom Matrika, ak program nefunguje správne – v prostredí Windows7, Vista a pod.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup pri prenose programu na iný počítač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup pri použití programu pre viac farností na tom istom počítači

 

 

 

 

 

 

Významnejšie zmeny v novších verziách:

2005.05

v aplikáciách Prvoprijímajúci a Birmovanci je možnosť tlačiť oznámenia pre farnosti aj na formát A4

 

v aplikáciách Snúbenci a Sobášna matrika pribudlo políčko Miesto sobáša

2005.07

v aplikácii Krstenci pribudol formulár Záznam o nahlásení krstu

2005.11

v aplikácii Snúbenci možno usporiadať snúbencov podľa dátumu sobáša

2006.02

v aplikácii Krstenci možnosť usporiadania podľa dátumu krstu

 

v aplikácii Pohrebná matrika nové možnosti zápisu príbuzných

 

2006.10

pri prenose z Krstencov do Krstnej matriky zohľadňuje aj prípadný vpísaný záznam z iného ročníka

 

 

v Pohrebnej matrike možnosť zadať nový údaj aj za aktuálnym, nielen za posledným

 

 

titulné strany pri kópiách matrík

 

 

nové formuláre: sobášna zápisnica (zatiaľ 1. strana), svedectvo o krste

 

 

KrstencochPrvoprijímajúcich rozlíšenie matričných a pracovných poznámok

 

2007.04

opravy a drobné úpravy

 

2007.06

v aplikácii Prvoprijímajúci je možné tlačiť zostavu Zoznam prvoprijímajúcich podľa pokynov ACEN 3/2007

 

 

možnosť nastavenia tlače priamo v aplikáciách

 

2007.07

pri tlači Zoznamu prvoprijímajúcich je možný výber tlače: 10 alebo 15 alebo 20 záznamov na formát A4

 

2008.01

v aplikácii Pohrebná matrika pri opisoch matrík upravený formulár, doplnené miesto úmrtia

 

2008.02

pri nastaveniach tlače nová možnosť výberu: „náhľad + nastavenia tlače“ (najskôr ponúkne náhľad, potom aj nastavenia tlače, t.zn. výber a nastavenie tlačiarne, výber strán, počet kópii ap.)

 

2012.03

zväčšená obrazovka

 

 

zmenená základná obrazovka, iný spôsob Nastavení

 

 

zmenená obrazovka Krstná matrika, iný spôsob pohybu ( postupne budú upravené obrazovky vo všetkých aplikáciách)

 

 

pridaná aplikácia Poštová kniha na spravovanie došlej a odoslanej pošty, s prepojením na matričné aplikácie

 

 

zväčšené polia v databázach, následne v tlačových zostavách

 

 

možnosť tlače Indexu pokrstených v Krstnej matrike

 

2012.06

odstránené chyby

 

2017.01

upravené obrazovky všetkých aplikácií

 

 

nový adresár farností

 

 

možnosť pridávania vlastných adries; pričom adresy farností sa upravujú centrálne

 

 

tlač úplnej adresy farnosti (najmä pri odosielaní netemere, ohlášok a pod.)

 

 

možnosť tlače plnej adresy farnosti aj na formát A4 (vhodné napr. na druhú stranu posielaného tlačiva, do okienkovej obálky)

 

 

možnosť tlače prázdnych formulárov (niektoré)

 

 

v Snúbencoch a Sobášnej matrike pridané zvlášť poznámky pre dišpenzy a zvlášť pre iné poznámky (napr. licencie a pod.); tiež poznámky pracovné, ktoré sa do matriky neprenášajú

 

 

pridaná aplikácia Snúbenci 2, umožňujúca prácu s novou sobášnou zápisnicou Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva, skúšobne odporúčanej v Žilinskej diecéze

 

 

možnosť prednastavenia rímskokatolíckeho/gréckokatolíckeho prostredia

 

 

upravené tlačivá Krstný, Sobášny, Úmrtný, Birmovný list; preferovaná slovensko-latinská forma, pri krstnom liste možnosť tlačiť názvy poznámok v latinčine

 

 

v menu Pomôcky na hlavnej obrazovke pridané Registrácia, on-line formuláre Nahlásenie zmien v adresách farností, Nahlásenie chyby programu, Vzdialený prístup

 

 

v každej aplikácii pribudla možnosť exportovať dáta, s ktorými sa práve pracuje, do súboru XLS  (možnosť použitia dát  podľa vlastných potrieb v inom tabuľkovom editore, napr. Microsoft Excel, LibreOffice Calc, OpenOffice Calc a pod. )

 

2017.08

opravené nefunkčnosti v adresári farností

 

v exportoch pridané na konci dátumy v riadnom tvare

 

2017.09

opravené adresy farností

 

opravené funkcionality v Snúbenci1 a Snúbenci2

 

v Nastaveniach okienko Farár/administrátor

 

2017.10

 

možnosť prenesenia údajov zo Sobášnej matriky do Snúbencov (napr. k dodatočnej tlači Netemere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak v programe zistíte chybu, máte nejasnosti                                                                  

alebo máte pripomienky či návrhy,

použite online formulár na nahlásenie chýb,

alebo napíšte na adresu:  matrika@fara.sk

alebo volajte:   0911 659137  (J.H.)

 

Zaregistrujte sa, aby sme Vás mohli pravidelne informovať o aktualizáciách.

 

 

Prajeme Vám veľa Božieho požehnania a trpezlivosti pri práci!

 

 

ex