Programy pre farské úrady


Účty

 

verzia  2016.05

 

 

 

 

Matrika

verzia  2012.06

 

 

 

 

 

 

Ak v programe zistíte chybu, máte nejasnosti                                                                   

alebo máte pripomienky či návrhy,

napíšte na adresu:  matrika@fara.sk

alebo volajte:   0911 659137  (J.H.)

 

Pošlite nám svoju e-mailovú adresu, aby sme Vás mohli pravidelne informovať o aktualizáciách.

 

TeamViewer (slovenský)    pre prípad priamej pomoci si stiahnite tento program (vzdialený prístup k Vášmu počítaču)

 

 

 

Program   ÚČTY 2008

Peňažný denník pre farnosti platný od 1.1.2008

 

(Pozn.: Verzia programu vo Vašom počítači je zobrazená po spustení programu v ľavom hornom rohu otvorenej obrazovky – napr. ÚČTY 2010.01)

 

 

 

Aktualizácia programu:

(k nainštalovanej verzii 2008.10
alebo vyššej)


verzia 2016.05

 

Ak máte v počítači nižšiu verziu, ako je táto, stiahnite si aktualizáciu
(zmeny pozri nižšie)

[zip] 

(0,6 MB)     

Návod na aktualizáciu:
Pred aktualizáciou ukončite prácu s programom Účty !

Kliknite na aktualizačný program (napr. "verzia 2015.05");

zvoľte "Otvoriť";

po stiahnutí do počítača a otvorení súboru zvoľte "Extrahovať všetky súbory" („Extract to“);

zvoľte "Prehľadávať" a nájdite adresár na Vašom počítači, v ktorom je program Účty
(napr. D:\UCTY2008);    "OK";    "Ďalej";

na otázku "Súbor existuje. Prepísať?" zvoľte "Prepísať všetky"
(prepíšu sa programové a tlačové súbory; ak treba, aktualizujú sa databázy,

pričom dáta zostávajú a zálohujú sa).

 

 

Pozn.: Ak pri prvom spustení po aktualizácii program vyhlási chybu, zvoľte viackrát za sebou „Igrorovať“,
kým nezačne fungovať správne.

 

 

 

 

 

 

Inštalačný program:

verzia 2008.04

(aktualizácie k tejto verzii nefungujú, treba nainštalovať vyššiu)

(inštalujte len vtedy, ak začínate s programom pracovať alebo na novom počítači;
ak už je program nainštalovaný, zvoľte aktualizáciu programu)

verzia 2009.04

[exe]

(11,4 MB)

Návod na inštaláciu

 

 

 

(po úspešnej inštalácii preveďte aktualizáciu na vyššiu verziu, ak je dostupná)

 

 

 

 

Postup pri prenose programu na iný počítač

 

 

 

 

 

 

 

Prvá publikovaná verzia: 2008.04

Významnejšie zmeny a vylepšenia v novších verziách:

2008.10

možnosť pridávania a editácie pokladní a účtov

 

možnosť pridávania a editácie stĺpcov

 

pridané zbierky na odoslanie a odoslané zbierky v jednotlivom členení (potrebné pre koncoročný výkaz)

 

 

aktuálne zostatky jednotlivých pokladní a účtov

 

 

nové tlačové zostavy

 

2008.11

pokladničný doklad – možnosť tlače pre každú pokladňu zvlášť

 

 

pokladničný doklad – duálne zobrazenie

 

2008.21

tlačivá: výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch, ročný výkaz

 

 

pridávanie a odoberanie stĺpcov a pokladní/účtov

 

 

konečné zostatky na zostavách peňažný denník a súhrn pokladní – aj v eurách

 

2009.05

možnosť úpravy zobrazovania stĺpcov na obrazovke a v peňažnom denníku

 

2009.06

možnosť tlače jednotlivého stĺpca a jednotlivého účtu

 

2010.01

Web – aktualizácia programu (v menu Pomoc)

 

2010.05

správne účtuje výdavok peň. prostriedkov na stranu príjmu v priebežných položkách a naopak

 

2011.08

výkaz o majetku a záväzkoch – automatické dosadenie peňažných hodnôt z denníka

 

2011.10

pri oprave záznamu automaticky dosadzuje zmenené hodnoty; ponechaná aj možnosť „ručnej“ opravy

 

2011.11

možnosť výberu ponúkaného dátumu pri novom zázname

 

2011.12

v menu Pomoc doplnený a upravený Index pohybov, Napíšte nám a Cesta k programu

 

 

vizuálna zmena dolného menu

 

2011.13

okno Novinky a vylepšenia  pri spustení novej verzie; taktiež doplnené v menu Pomoc

 

2011.14

ukončenie programu aj cez skratku Ctrl+Q

 

 

rozbaľovacie políčka pre Popis účtovnej operácie a od koho/komu

 

2011.15

možnosť nastavenia klávesy F11 a F12 pre rýchlu voľbu textu

 

 

klávesa F9 dosadí číselnú hodnotu z kalkulačky

 

2012.01

možnosť zoradenia záznamov podľa dátumu alebo podľa poradového čísla, prečíslovanie

 

2012.07

možnosť nezvyšovať automaticky číslo dokladu pri bankových operáciách

 

2014.01

pomôcka k daňovému priznaniu za rok 2013,  Účtovná závierka 2013 (príloha k daňovému priznaniu)

 

 

pomocné linky v menu Pomoc; registrácia

 

2014.04

oprava v pomôcke a závierke (zaplatená daň)

 

2014.06

v menu Tlač možnosť nastavenia tlače – pri použití programu v oper. systéme Linux (Ubuntu) použite voľbu 2 alebo 4

 

2015.01

pomôcky k daňovému priznaniu za rok 2014

 

2016.02

pomôcky k daňovému priznaniu za rok 2015

 

2016.03

pomôcka pre postup pri začiatku účtovania uprostred roka

 

2016.04

jednoduchšie editovanie zbierok na odoslanie

 

2016.05

číslo účtu v tvare IBAN (pokladne a účty, ročný výkaz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starý peňažný denník:
(pred rokom 2008)

Inštalačný program:

verzia 2008.01    [exe]    (3,7 MB)


 

 

Ak v programe zistíte chybu, máte nejasnosti

alebo máte pripomienky či návrhy,

napíšte na adresu: matrika@fara.sk

alebo volajte:  0911 659137  (J.H.)

 

                                                                                                                                       Program  MATRIKA

(Pozn.: Verzia programu vo Vašom počítači je zobrazená po spustení programu v ľavom hornom rohu otvorenej obrazovky – napr.:  Matrika 2010.01)

 

Aktualizácia programu:

 

Ak máte v počítači nižšiu verziu, ako sa  tu ponúka, stiahnite si aktualizáciu
(zmeny pozri nižšie)

verzia 2012.06

[zip]

(6,1 MB)

Návod na aktualizáciu

 

Pred aktualizáciou ukončite prácu s programom Matrika !

Kliknite na aktualizačný program (napr. "verzia 2009.05");

zvoľte "Otvoriť";

zvoľte "Extrahovať všetky súbory" („Extract to“);

zvoľte "Prehľadávať" a nájdite adresár na Vašom počítači, v ktorom je program Matrika (napr. D:\Matrika);   "OK";   "Ďalej";

na otázku "Súbor existuje. Prepísať?" zvoľte "Prepísať všetky"
(prepíšu sa programové a tlačové súbory; ak treba, aktualizujú sa databázy,

pričom dáta zostávajú a zálohujú sa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inštalačný program:

 

(Inštalujte len vtedy, ak začínate s programom pracovať alebo na novom počítači;
ak už je program nainštalovaný, zvoľte aktualizáciu programu.)

verzia 2008.02

[zip]

(7,9 MB)

Návod na inštaláciu

 

(Po úspešnej inštalácii preveďte aktualizáciu na vyššiu verziu, ak je dostupná.)

 

DLL

[zip]

(2,7 MB)

Knižnice vfp6
(Rozbaľte do adresára s programom Matrika, ak program nefunguje správne – v prostredí Windows7, Vista a pod.)

 

 

 

 

 

 

Významnejšie zmeny v novších verziách:

2005.05

v aplikáciách Prvoprijímajúci a Birmovanci je možnosť tlačiť oznámenia pre farnosti aj na formát A4

 

v aplikáciách Snúbenci a Sobášna matrika pribudlo políčko Miesto sobáša

2005.07

v aplikácii Krstenci pribudol formulár Záznam o nahlásení krstu

2005.11

v aplikácii Snúbenci možno usporiadať snúbencov podľa dátumu sobáša

2006.02

v aplikácii Krstenci možnosť usporiadania podľa dátumu krstu

 

v aplikácii Pohrebná matrika nové možnosti zápisu príbuzných

 

2006.10

pri prenose z Krstencov do Krstnej matriky zohľadňuje aj prípadný vpísaný záznam z iného ročníka

 

 

v Pohrebnej matrike možnosť zadať nový údaj aj za aktuálnym, nielen za posledným

 

 

titulné strany pri kópiách matrík

 

 

nové formuláre: sobášna zápisnica (zatiaľ 1. strana), svedectvo o krste

 

 

v Krstencoch a Prvoprijímajúcich rozlíšenie matričných a pracovných poznámok

 

2007.04

opravy a drobné úpravy

 

2007.06

v aplikácii Prvoprijímajúci je možné tlačiť zostavu Zoznam prvoprijímajúcich podľa pokynov ACEN 3/2007

 

 

možnosť nastavenia tlače priamo v aplikáciách

 

2007.07

pri tlači Zoznamu prvoprijímajúcich je možný výber tlače: 10 alebo 15 alebo 20 záznamov na formát A4

 

2008.01

v aplikácii Pohrebná matrika pri opisoch matrík upravený formulár, doplnené miesto úmrtia

 

2008.02

pri nastaveniach tlače nová možnosť výberu: „náhľad + nastavenia tlače“ (najskôr ponúkne náhľad, potom aj nastavenia tlače, t.zn. výber a nastavenie tlačiarne, výber strán, počet kópii ap.)

 

2012.03

zväčšená obrazovka

 

 

zmenená základná obrazovka, iný spôsob Nastavení

 

 

zmenená obrazovka Krstná matrika, iný spôsob pohybu ( postupne budú upravené obrazovky vo všetkých aplikáciách)

 

 

pridaná aplikácia Poštová kniha na spravovanie došlej a odoslanej pošty, s prepojením na matričné aplikácie

 

 

zväčšené polia v databázach, následne v tlačových zostavách

 

 

možnosť tlače Indexu pokrstených v Krstnej matrike

 

2012.06

odstránené chyby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Ak v programe zistíte chybu, máte nejasnosti

alebo máte pripomienky či návrhy,

napíšte na adresu: matrika@fara.sk

alebo volajte:  0911 659137  (J.H.)

 

Pošlite nám svoju e-mailovú adresu, aby sme Vás mohli pravidelne informovať o aktualizáciách.

 

 

Prajeme veľa Božieho požehnania a trpezlivosti pri práci!